Thông báo tuyển dụng công chức tại Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thông báo

Thông báo tuyển dụng công chức tại Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận


                      UBND TỈNH BÌNH THUẬN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              BAN DÂN TỘC                                              Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                             Số:   69  /TB-BDT                                          Bình Thuận, ngày   24  tháng 02  năm 2017


THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức năm 2017Thực hiện Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2017; Kế hoạch số  68 /KH-BDT ngày ngày 24 /02/2017 của Ban Dân tộc tỉnh về việc tuyển dụng công chức hành chính nhà nước năm 2017.

Để việc sơ tuyển đảm bảo khách quan, minh bạch, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận thông báo một số vấn đề liên quan đến tuyển dụng công chức năm 2017 tại Ban Dân tộc tỉnh, cụ thể như sau:

1. Về chỉ tiêu, vị trí và hồ sơ đăng ký dự tuyển… tại Ban Dân tộc tỉnh

Đề nghị nghiên cứu tại Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số  68  /KH-BDT ngày 24 /02/2017 của Ban Dân tộc tỉnh về việc tuyển dụng công chức hành chính nhà nước năm 2017 được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban Dân tộc tỉnh và đăng trên cổng thông tin điện tử của Ban Dân tộc tại địa chỉ: http://bdt.binhthuan.gov.vn/ tại mục Thông báo).

2. Về thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển kể từ ngày 17/02/2017 đến hết ngày 13/3/2017 (trong giờ hành chính). Lưu ý: người dự tuyển phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Dân tộc không nhờ người nộp thay, nộp hộ.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Ban Dân tộc, số 408 đườngThủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận; điện thoại liên hệ 062.3710077 hoặc 062.3812440.

Ban Dân tộc tỉnh thông báo để các Sở, ngành, địa phương và người có nhu cầu đăng ký dự tuyển biết./  

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCHThanh Thị Minh Hiền                                                                                                      

Chi tiết kế hoạch tuyển dụng: KH-377, KH-68

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0590064
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech