NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2012 CỦA BAN DÂN TỘC

Thông báo

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2012 CỦA BAN DÂN TỘC

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2012 CỦA BAN DÂN TỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 10/02/2012

của Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh)

 

 

1. Tập trung đôn đốc UBND các huyện thực hiệnc ó hiệu quả các công trình đầu tư các chính sách dân tộc như chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vá các dự án hỗ trợ giảm nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS theo Kế hoạch của UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc, các huyện năm 2012 theo chức năng quản lý Nhà nước của Ban Dân tộc

2. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS thời kỳ CNH-HĐH giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020.

3. Cung ứng kịp thời các vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống cho vùng đồng bào DTTS, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Thực hiện tốt chính sách đầu tư ứng trước; tổ chức thu mua và tiêu thụ nông sản của đồng bào sản xuất ra; trong đó bắp lai 6.000 tấn; mủ cao su 350 tấn; thu nợ đầu tư ứng trước đạt trên 80%.

4. Phối hợp với UBND các huyện rà soát cụ thể và đánh giá hiệu quả tình hình sử dụng diện tích đất đã cấp ở các xã vùng đồng bào DTTS và để sản xuất xây dựng kế hoạch tiếp tục giải quyết đất sản xuất cho các hộ còn thiếu đất sản xuất. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, bổ sung chính sách và thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển cây cao su theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND mà UBND tỉnh đã phê duyệt.

5. Tham mưu đầy đủ, kịp thời các nội dung trong Chương trình công tác năm 2012 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh.

6. Chấp hành và triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo kịp thời 100% ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh năm 2012./.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0590068
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech