Đề nghị triển khai thực hiện phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo quy trình khép kín.

Thông báo

Đề nghị triển khai thực hiện phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo quy trình khép kín.

     UBND TỈNH BÌNH THUẬN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            BAN DÂN TỘC                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.


  Số: 75 /BDT-VP                                   Bình Thuận, ngày 25 tháng 7 năm 2016
       V/v đề nghị triển khai thực
      hiện phần mềm Quản lý văn
         bản và điều hành theo quy
      trình khép kín.

                                                                               Kính gửi: Lãnh đạo các phòng chuyên môn.


          Thực hiện Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 của các sở, ngành và Ủy
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
Căn cứ Công văn số 2350/UBND-VXDL ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh về
việc bổ sung tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm;
Theo kết luận của Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra việc triển khai
ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tại Ban Dân tộc, trong đó đã chỉ
ra những mặt tồn tại, hạn chế:
- Việc triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành chỉ dừng lại ở bộ
phận văn thư, chưa áp dụng quy trình khép kín từ chuyên viên đến Lãnh đạo phòng,
Lãnh đạo Ban;
- Việc ban hành văn bản chưa đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày.
Để tăng cường hiệu quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong Phần
mềm Quản lý văn bản và Điều hành; Lãnh đạo Ban Dân tộc đề nghị các phòng
chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện một số vấn đề sau đây:
1. Triển khai thực hiện phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo quy
trình khép kín; từ khâu tiếp nhận văn bản đến tại văn thư, chuyển hồ sơ đến người
xử lý, tiến hành dự thảo, trình, duyệt dự thảo và sau cùng là chuyển về văn thư để
phát hành văn bản đi.
2. Thực hiện tốt công tác soạn thảo và ban hành văn bản đúng thể thức và kỹ
thuật trình bày văn bản. Việc lập phiếu trình xử lý công việc và dự thảo văn bản để
trình người có thẩm quyền xử lý tiếp theo phải thực hiện đúng quy trình khép kín,
cập nhật đầy đủ thông tin, ghi trích yếu, gắn đầy đủ tập tin (file) văn bản dự thảo,
đồng thời theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, kịp thời hoàn chỉnh nội dung hồ sơ theo
yêu cầu của người có thẩm quyền.
3. Giao Văn phòng Ban tổ chức hướng dẫn quy trình thực hiện ứng dụng
phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành cho toàn thể công chức cơ quan chậm
nhất là ngày 05/8/2016. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của
các phòng chuyên môn để bổ sung các tiêu chí xét thi đua khen thưởng cuối năm.
Yêu cầu Lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức cơ quan

nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng nội dung trên./.


Nơi nhận:         TRƯỞNG BAN

- Như trên;

- L/đạo Ban;

- Website BDT;

- Lưu VT (An.9b)

        Mai Sên

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0590029
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech