Thông báo số 2 - Quyết định ban hành Quy chế Quản lý Trang tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thông báo

Thông báo số 2 - Quyết định ban hành Quy chế Quản lý Trang tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

BAN DÂN TỘC

             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  447   /QĐ-BDT

 

Bình Thuận, ngày  29  tháng 9  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử

của Ban Dân tộc Bình Thuận

 


TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 03/7/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ban, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ miền núi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.          

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT. Tin học VP UBND tỉnh;

- Sở TT & TT;

- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, TC,An.10b

 

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Mai Sên

 

QUY CHẾ

Quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử

của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 447 /QĐ-BDT ngày  29 /  9 /2011

của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận)

 


               Chương I

               NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc (sau đây gọi là Trang tin) bao gồm: quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu và cung cấp các dịch vụ công; công tác biên tập và cập nhật thông tin, quản trị phát triển Trang tin.

2. Quy chế này áp dụng cho các cá nhân, đơn vị thuộc Ban Dân tộc tham gia khai thác và sử dụng dịch vụ của Trang tin.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.Trang tin là nơi tập hợp, cung cấp và trao đổi thông tin phục vụ công tác trên môi trường mạng.

2. Quản trị Trang tin là người quản lý và chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật và nội dung của Trang tin.

3. Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được biên soạn, sắp xếp có hệ thống, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

4. Tích hợp dữ liệu là quá trình thu thập, lưu trữ, liên kết các cơ sở dữ liệu tác nghiệp và điều hành; cung cấp và chia sẻ các thông tin chung; truyền tải các thông tin quản lý bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 3.  Địa chỉ của Trang tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ Trang tin của Ban Dân tộc là www.bdt.binhthuan.gov.vn   

  Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Trang tin

1. Trang tin là nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, có thẩm quyền và công khai trên mạng Internet của Ban Dân tộc.

2. Nhiệm vụ của Trang tin.

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực chính sách, dân tộc; tình hình hoạt động của ngành dân tộc trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan về ngành, lĩnh vực dân tộc quản lý;

c) Cung cấp thông tin cho Trang tin điện tử Tỉnh, chia sẻ thông tin chung với các cơ quan hành chính nhà nước khác trên địa bàn Tỉnh;

d) Xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa Ban Dân tộc với các cơ quan hành chính nhà nước; giữa Ban Dân tộc với các tổ chức, cá nhân theo các văn bản pháp luật và các quy định có liên quan;

e) Cung cấp các dịch vụ hành chính công về lĩnh vực chính sách, dân tộc.

Điều 5. Nguồn cung cấp thông tin cho Trang tin

 1. Các đơn vị, cá nhân thuộc Ban Dân tộc có trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

 2. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban Dân tộc có trách nhiệm gửi tin, bài về lĩnh vực công tác dân tộc và các thông tin khác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn.

Điều 6. Tổ biên tập Trang tin Ban Dân tộc

1. Trang tin Ban Dân tộc hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban.

2. Tổ Biên tập tin chịu trách nhiệm thu thập, xử lý và biên tập thông tin (bao gồm bài viết, tin, tranh, ảnh) trước khi xuất bản lên Trang tin. 

3. Quản trị và phát triển Trang tin (phụ trách kỹ thuật) có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, an toàn, an ninh để Trang tin hoạt động bình thường và nghiên cứu, thiết kế cải tiến để nâng cấp và mở rộng Trang tin theo yêu cầu.

4. Mọi hoạt động của Trang tin phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 7. Kinh phí thực hiện Trang tin  

Kinh phí thực hiện Trang tin được chi cho công tác trị sự của Trang tin; nhuận bút, thù lao cộng tác viên, biên tập viên và nhân viên của Trang tin. Mức chi được thực hiện theo các quy định của Nhà nước và được bổ sung vào Quy chế chi tiêu nội bộ.

 

 

 

               Chương II

               CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT NỘI DUNG THÔNG TIN

 

Điều 8. Nguyên tắc thông tin trên Trang tin

1. Thông tin được đăng tải, lưu trữ, truyền đi và nhận đến trên Trang tin  phải:

a) Trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời, phục vụ tích cực cho công tác tuyên truyền của đơn vị chủ quản nói riêng và của tỉnh nói chung;

b) Phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Trang tin, tuân thủ các quy định của Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, quy định của pháp luật về quản lý thông tin trên Trang tin;

c) Bảo đảm đúng đường lối và quan điểm của Đảng và Nhà nước, chủ trương và chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh.

2. Việc biên tập, cập nhật thông tin lên Trang tin được thực hiện theo:

a) Quy định của Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;

b) Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập Trang thông tin điện tử trên Internet của Bộ Thông tin và Truyền thông;

c) Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

d) Các quy định khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Trang tin

1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc và Trung tâm Dịch vụ miền núi;

2. Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan về các lĩnh vực chính sách, dân tộc;

3. Các chương trình, báo cáo, kế hoạch của Ban Dân tộc.

4. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo chế độ một cửa; quy chế tiếp công dân;

5. Thông tin, tin tức về ngành, lĩnh vực dân tộc.

          6. Thông tin thời sự; thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chính sách, dân tộc;

7. Thông tin về các Hội nghị, Hội thảo do Ban Dân tộc tổ chức;

          8. Dự thảo các văn bản hoặc các vấn đề liên quan đến lĩnh vực dân tộc cần lấy ý kiến rộng rãi các cấp, các ngành;

          9. Giải đáp yêu cầu của công dân về các vấn đề có liên quan đến chính sách dân tộc;

          10. Các thông tin khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban.

Điều 10. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Mọi thông tin, dữ liệu do các cơ quan, đơn vị và cá nhân gửi về Tổ Biên tập Trang tin được thực hiện theo các hình thức sau:

- Bằng văn bản kèm theo tệp thông tin, dữ liệu (kể cả các biểu bảng, công thức, hình ảnh) hoặc qua mạng.

- Các thông tin dưới dạng văn bản, hình ảnh, hình vẽ, âm thanh hoặc các đoạn video clip được định dạng theo các chuẩn thông dụng và tuân thủ theo Quyết định số 20/QĐ-BTTTT ngày 09/04/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước.

2. Bộ mã tiếng Việt thống nhất dùng là mã Unicode, TCVN 6909 - 2001.

3. Các thông tin, dữ liệu không đáp ứng các quy định tại khoản 1, 2 Điều này sẽ không đủ điều kiện đăng tải trên Trang tin.

Điều 11. Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 9 của Quy chế này phải được cung cấp ngay sau khi hoàn thành xong thông tin đã được Tổ trưởng phê duyệt tin.

2. Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhật trong ngày.

3. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10 Điều 9 của Quy chế này phải được cung cấp kịp thời, ngay sau khi được ban hành.

  Điều 12. Trách nhiệm phối hợp tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời cho Trang tin của Ban Dân tộc các nội dung thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 9 của Quy chế này, thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý;

2. Các thông tin giải đáp yêu cầu của tổ chức và cá nhân về lĩnh vực của đơn vị nào trong phạm vi quản lý thì đơn vị phụ trách lĩnh vực đó phải cung cấp nhanh chóng, kịp thời và chính xác;

3. Trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về những thông tin, dữ liệu mà các đơn vị cung cấp;

4. Mỗi phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban cử một chuyên viên làm đầu mối cung cấp thông tin và dữ liệu cho Trang tin.

Điều 13. Quy trình đăng tải thông tin lên Trang tin

1. Các thông tin, bài viết, tin vắn gửi đăng tải lên Trang tin phải được Tổ biên tập Trang tin xét duyệt trước khi xuất bản.

2. Tin, bài phải có tên, địa chỉ của người viết; tin bài sưu tầm phải nêu rõ tài liệu tham khảo hoặc nguồn gốc xuất xứ và tên, địa chỉ người sưu tầm.

 

               Chương III

QUẢN LÝ, BIÊN TẬP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN

 

Điều 14. Tổ biên tập Trang tin Ban Dân tộc

1. Trưởng Ban quyết định thành lập Tổ biên tập Trang tin điện tử của Ban Dân tộc.

2. Tổ biên tập Trang tin điện tử Ban Dân tộc gồm có Phó Trưởng Ban làm Tổ trưởng, đ.c Chánh văn phòng làm tổ phó và các thành viên là Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và phụ trách CNTT.

Điều 15. Nhiệm vụ của Tổ biên tập Trang tin  

1. Tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các đơn vị gửi cho Trang tin qua các hình thức được quy định tại Điều 10 của Quy chế này;

2. Biên tập, xử lý các tin của các trang tin, chuyên mục và chuyên đề;

3. Lựa chọn các tin để đưa tin bằng tiếng Việt trên Trang tin;

4. Tổng hợp ý kiến của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với Lãnh đạo Ban.

Điều 15. Trách nhiệm của các thành viên Tổ biên tập Trang tin

1. Tổ trưởng Tổ biên tập Trang tin

Tổ trưởng, tổ phó Tổ biên tập Trang tin chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về các thông tin, dữ liệu được đưa lên Trang tin điện tử của Ban Dân tộc trên mạng Internet;

2. Thành viên Tổ biên tập Trang tin

a) Thành viên Tổ biên tập Trang tin là bộ phận đầu mối tiếp nhận, tổng hợp và biên tập thông tin trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến ngành dân tộc, nhằm cung cấp thông tin cho Trang tin. Tổ Biên tập có trách nhiệm quản lý toàn bộ thông tin của Trang tin và thực hiện biên tập, duyệt tin, xác thực tin và cập nhật xuất bản thông tin lên Trang tin theo các hình thức được quy định tại Điều 10 Quy chế này. Chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị về nội dung, chất lượng của Trang tin.

b) Tổ trưởng Tổ biên tập là người điều hành, quyết định duyệt tin, bài được đăng tải và nội dung hoạt động của Trang tin, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng đơn vị về hoạt động của Trang tin. Phân công, chỉ đạo, kiểm tra các thành viên Tổ biên tập.

c) Các thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp các thông tin, bài viết, tin, trả lời hỏi đáp đồng thời kiểm tra sự chính xác và tính trung thực của thông tin trước khi trình Tổ trưởng biên tập xét duyệt.

3. Quản trị và phát triển Trang tin

Quản trị Trang tin có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống Trang tin, phải bảo đảm thời gian Online của Trang tin (thời gian hoạt động của Trang tin trên mạng Internet), chịu trách nhiệm quản trị mạng, bảo đảm, bảo mật và an toàn thông tin trên Trang tin.

Quản trị Trang tin có nhiệm vụ nhập các tin vào Trang tin. Nguồn tin nhập được nhận từ Tổ Biên tập tin, tin nhập phải là tin gốc của Tổ Biên tập tin, tin phải đảm bảo nguyên vẹn. Quản trị không có quyền thay đổi nội dung thông tin khi không có yêu cầu của Tổ trưởng Tổ biên tập.

                

               Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Trang tin Ban Dân tộc, tuỳ theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

2. Cá nhân, tập thể nào làm trái với các quy định của văn bản này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Định kỳ 1 quý 1 lần họp Tổ biên tập Trang tin để củng cố và góp ý nội dung trang tin, thời gian họp do Tổ biên tập Trang tin tự sắp xếp.

Điều 17. Trách nhiệm thực hiện

Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ miền núi căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Tổ biên tập để tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế này nhằm đưa Trang tin của Ban Dân tộc vào hoạt động theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc cần phản ảnh kịp thời về Văn phòng Ban hoặc Tổ biên tập Trang tin điện tử Ban Dân tộc để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

          TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

     Mai Sên

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0590062
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech