Thông báo số 1 - Quyết định thành lập Tổ biên tập Trang tin điện tử Ban Dân tộc

Thông báo

Thông báo số 1 - Quyết định thành lập Tổ biên tập Trang tin điện tử Ban Dân tộc


UBND TỈNH BÌNH THUẬN

BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  446  /QĐ-BDT

Bình Thuận, ngày  29  tháng  9  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập Tổ biên tập Trang tin điện tử

của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

 


TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Bình Thuận v/v ban hành Quy chế quản lý hoạt động Trang tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập Tổ biên tập Trang tin điện tử của Ban Dân tộc, gồm các       

     Ông (bà) có tên sau đây:

 Ông : Trương Ngọc Phúc        - Phó Trưởng Ban                    - Tổ trưởng

   : Thanh Thị Minh Hiền    - Chánh Văn phòng                  - Tổ phó

     : Hồ Thị Kim Lệ              - Trưởng phòng CS-NV          - Thành viên

    : Nguyễn Thị Ngọc Bích  - Phó phòng Tuyên truyền        - Thành viên

  Ông : Vũ Đăng Kiên               - Phó Chánh Thanh tra             - Thành viên

  Ông : Tạ Hữu Phúc                 - Giám đốc TT DVMN           - Thành viên

     : Võ Thị Thu An               - Phụ trách CNTT                   - Thành viên

Điều 2.  Tổ biên tập Trang tin điện tử có nhiệm vụ xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Tổ đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quản lý Trang tin điện tử trên mạng Internet.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ban Dân tộc, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm dịch vụ miền núi và Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định thi này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- L/đạo Ban;

- Lưu VT,TC,An.10b

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

 

Mai Sên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0590035
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech