Giấy mời HN sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và PHNV 6 tháng cuối năm.

Thông báo

Giấy mời HN sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và PHNV 6 tháng cuối năm.

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

BAN DÂN TỘC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:  64  /GM-BDT

Bình Thuận,  ngày   09 tháng  7  năm 2015


 

GIẤY MỜI
 

Được sự đồng ý của Chi ủy, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 kết hợp tổ chức sơ kết công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ năm 6 tháng cuối năm 2015.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận trân trọng kính mời:

1. Thành phần tham dự

- Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo ban, Lãnh đạo các phòng, Trung tâm và toàn thể công chức, viên chức Ban Dân tộc tỉnh.

- Lãnh đạo các Phòng Dân tộc trực thuộc UBND các huyện: Tuy phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Tánh Linh.

- Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác dân tộc trực thuộc Văn phòng HĐND & UBND các huyện: Hàm Tân, Đức Linh và Tp. Phan Thiết.

2. Nội dung

- Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 – 2015 và Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

3. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 8 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2015 (Thứ hai).

4. Địa điểm: Tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận (Số 408, Thủ Khoa Huân – TP. Phan Thiết).

Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham dự đúng thành phần và thời gian theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu VT,TH (Bích.18)

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

Mai Sên

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0590033
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech