HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIII) TẠI BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH THUẬN

Tin tức

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIII) TẠI BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH THUẬN

07/11/2017 08:52:15

Sáng 30/10, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt  các Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Hòa – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc, cùng toàn thể công chức, viên chức của Ban Dân tộc và Trung tâm Dịch vụ miền núi.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Võ Văn Hòa quán triệt các Chương trình hành động: Số 31-CTr/TU triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng (khoá XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Số 32-CTr/TU triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Số 33- CTr/TU triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tiêp tuc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Theo từng Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng Ban đã đi sâu, phân tích từng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện cụ thể của từng nội dung. Trong  đó, Chương trình số 31-CTr/TU đồng chí đã phân tích những nội dung như: Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp đối với kinh tế tư nhân. Trong chương trình số 32-CTr/TU gồm những nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; triển khai thực hiện các thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước về kinh tế - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong chương trình số 33-CTr/TU gồm: Đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách để doanh nghiệp nhà nước thật sự vận hành theo cơ chế thị trường; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tại doanh nghiệp nhà nước.

Nhìn chung, việc triển khai quán triệt  các Chương trình hành động của Tỉnh ủy được Cấp ủy quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Trong buổi sinh hoạt toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc lắng nghe, ghi chép, tham gia thảo luận, trao đổi để làm rõ hơn các nội dung chính của Chương trình.

--Huỳnh Ngọc Quy-- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0647736
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3821440; Fax: (0252).3812599

Email: bdt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech