NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ

Tin tức

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ

11/09/2018 15:24:53

Trách nhiệm giải trình các hoạt động công vụ với người dân, tổ chức của các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương là một nội dung quan trọng của Chỉ số hiệu qủa quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Chính phủ đã ban hànhNghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Thanh tra Nhà nước cũng có Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12/7/2018 về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trong những năm qua, việc thực hiện trách nhiệm giải trình còn có nhiều hạn chế; mặt khác, người dân còn chưa có thói quen yêu cầu giải trình.

Với mục tiêu tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc( kể cả Trung tâm Dịch vụ miền núi) và người có thẩm quyền; trách nhiệm của công chức, viên chức khi thực thi công vụ. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, nhân dân đối với các hoạt động của cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 517/KH-BDT về việc thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ của cơ quan Ban Dân tộc.

Để đạt được yêu cầu đảm bảo việc thực hiện trách nhiệm giải trình theo đúng quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ- CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ và Thông tư số 02/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Ban Dân tộc đã đưa ra một số  nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là: Tổ chức quán triệt, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban, Trung tâm: Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP; Kế hoạch thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ của cơ quan Ban Dân tộc.

Hai là: Lồng ghép trong các lớp tập huấn, truyên truyền để phổ biến cho đồng bào dân tộc biết các hoạt động của cơ quan để đồng bào biết, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ nhất là việc thực hiện các chính sách dân tộc tại các địa phương.

Ba là: Thực hiện công khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án, công tác tài chính, công tác cán bộ..để công chức, viên chức và nhân dân biết, giám sát quá trình thực hiện.

Các giải pháp để nâng cao trách nhiệm giải trình gồm:

 

 Thứ nhất: thực hiện giải trình thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 90/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày của Thanh tra Chính phủ.

 Thứ hai: Phân công phòng chuyên môn hoặc cá nhân tham gia giải trình các nội dung có liên quan của người yêu cầu giải trình. Các phòng, cá nhân được phân công phải nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành  nhiệm vụ giải trình đối với tổ chức, cá nhân được phân công.

Thứ ba: Cụ thể hóa nội dung thực hiện trách nhiệm giải trình trong nội dung Quy chế làm việc của Ban và Trung tâm Dịch vụ miền núi; hàng năm rà soát, bổ sung cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Thứ tư: Công khai các chủ trương, chính sách, kế hoạch trên trang thông tin điện tử của cơ quan để các tổ chức, cá nhân và đồng bào biết, giám sát.

Thứ năm: Thực hiện việc tiếp nhận yêu cầu giải trình của cơ quan, tổ chức và công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ sáu: Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các phòng, Trung tâm và cá nhân được phân công giải trình.

Thứ bảy:Nâng cao hiệu quả giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

Việc ban hành kế hoạch sẽ giúp nâng cao trách nhiệm giải trình trước người dân, tổ chức của cơ quan Ban Dân tộc; góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của người thực thi công vụ, phát huy vai trò giám sát của cơ quan, đoàn thể, góp phần thiết thực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

                                                                           Vũ Đăng Diện

Các bài viết khác 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0711927
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3821440; Fax: (0252).3812599

Email: bdt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech