TRUNG TÂM DỊCH VỤ MIỀN NÚI VỚI NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

Tin tức

TRUNG TÂM DỊCH VỤ MIỀN NÚI VỚI NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

06/02/2018 09:44:25

Trung tâm Dịch vụ miền núi là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Ban Dân tộc, Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện chính sách đầu tư ứng trước, thu mua sản phẩm và bán hàng phục vụ sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhất là điều kiện thời tiết không thuận lợi; nhưng tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm đã có nhiều cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Dân tộc giao. Qua đó, đã góp phần giúp các hộ đồng bào phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.

Năm 2018, phát huy những thành quả đạt được, Trung tâm Dịch vụ miền núi tiếp tục được giao nhiệm vụ thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, thu mua san phẩm trên vùng đồng bào dân tộc. Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách đầu tư ứng trước, trợ cước vận chuyển theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm cung cấp kịp thời giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tạo điều kiện phát triển sản xuất cho vùng dân tộc thiểu số; hướng dẫn đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, phù hợp trên từng địa bàn. Thực hiện đầu tư ứng trước 2.000 ha bắp lai; 200 ha lúa nước; thu mua 5.000 tấn bắp lai thương phẩm và 50 tấn mủ cao su; thu nợ đầu tư ứng trước trên 85%; đồng thời, bán hàng phục vụ sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc kịp thời. Tổng doanh thu của Trung tâm Dịch vụ miền núi năm 2018 đạt 39 tỷ đồng.

 Hai là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển cây cao su vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2019 theo Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh

Ba là: Triển khai xây dựng Đề án tái canh đối với diện tích cao su đã trồng theo Chương trình 327 (từ năm 1997-2001) trên địa bàn xã Đông Giang, La Dạ huyện Hàm Thuận Bắc.

Bốn là: Tập trung củng cố, kiện toàn các phòng chuyên môn; các cửa hàng, đại lý nhằm phát huy hiệu quả hoạt động.

Năm là: Chủ động tổ chức và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất bắp lai, lúa nước, cao su.

Sáu là: Phối hợp cùng Cấp ủy, Ủy ban nhân dân 2 xã Đông Giang, La Dạ có giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc, khai thác mủ cao su đúng quy trình kỹ thuật; không bán mủ cao su cho tư thương.

Bảy là: Phối hợp Phòng Tuyên truyền, Phòng Dân tộc các huyện tiếp tục phổ biến, tuyên truyền chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND và chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1592/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Tám là: Thường xuyên phối hợp chặt chẻ với các Phòng Dân tộc, Ủy ban nhân dân các xã, kịp thời phát hiện tình hình cho vay nặng lãi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhất là vay giống cây trồng, vật tư, hàng hóa với lãi suất cao để tham mưu Lãnh đạo Ban báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Trên cơ sở những nhiệm vụ được Ban Dân tộc giao, Trung tâm đã cụ thể hóa và giao nhiệm vụ cho từng phòng, Trạm cao su làm cơ sở triển khai thực hiện. Hy vọng, phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2018, Trung tâm Dịch vụ miền núi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Dân tộc giao.                                                                                  

                                                                     

                                                                                 Vũ Đăng Diện 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0608045
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3821440; Fax: (0252).3812599

Email: bdt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech