Chi bộ Ban Dân tộc lãnh đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản trên đến toàn thể đảng viên; đồng thời, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung đề ra, cụ thể:

    Trong năm đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra định kỳ đối với 02 đảng viên về  thực hiện kế hoạch (Kế hoạch hành động) của cá nhân trong học tập, làm theo và nội dung đăng ký cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện năm 2022; việc thực hiện nhiệm vụ Đảng viên do Chi bộ phân công. Tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với 02 đảng viên về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên năm 2022; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra năm 2021.

    Ngoài ra, trong năm chi bộ còn thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với 22 đảng viên (trong đó, có 01 đảng viên dự bị) trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, giữ gìn đạo đức, lối sống;…thông qua các buổi sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ hàng tháng; các buổi học tập, thảo luận chuyên đề; các buổi học tập, quán triệt phổ biến các văn bản của cấp trên; kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên…

    Với kết quả trên, có thể thấy rằng, Chi bộ luôn coi trọng đến công tác kiểm tra, giám sát; nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt; kịp thời ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng nội dung, quy trình, quy định. Trong năm 2022, chi bộ đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 04 đảng viên; tổ chức giám sát thường xuyên đối với 22/22 đảng viên. Các đối tượng được kiểm tra, giám sát nghiêm túc thực hiện đúng nội dung, thời gian yêu cầu. Tập thể đảng viên trong chi bộ phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, hạn chế và những vấn đề cần lưu ý của đối tượng được giám sát; sau tổ chức lấy ý kiến, Chi bộ đã ban hành thông báo kết quả kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. Thông qua kết quả tự kiểm tra, giám sát, hầu hết đảng viên đều thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ chỉ và các nội quy, quy chế quy định; thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gắn bó và có thái độ ứng xử trong quan hệ; không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm./.

Thùy Trang

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 537
  • Trong tuần: 32 253
  • Trong tháng: 120 208
  • Tất cả: 1379743
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang