Chi bộ Ban Dân tộc ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023

Thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Thuận về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023. Chi bộ Ban Dân tộc xây dựng nghị quyết công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023, với 06 nội dung trọng tậm:

    Một là, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an ninh, trật tự trong tình hình mới và các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, buôn bán người, buôn lậu.

    Hai là, duy trì, thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký giữa các sở, ban, ngành và các địa phương. Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình an ninh, tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp trên chỉ đạo giải quyết dứt điểm; phát huy vai trò các chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS làm tốt công tác tuyên truyền, vận đồng bào, nhất là việc tham gia phong trào bảo vệ ANTQ&PCTP, TNXH;…

    Ba là, tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội, tài liệu mật; kỷ luật phát ngôn.

    Bốn là, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2023; góp phần phát triển kinh tế- xã hội, củng cố an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Năm là, thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và công tác PCTP, TNXH; việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn giao thông và thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị; phối hợp tốt với địa phương nơi cơ quan đóng tại địa bàn giữ gìn trật tự, an toàn trong khu vực.

    Sáu là, xây dựng Chi bộ, cơ quan, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, đảng viên và quần chúng đăng ký cam kết giao ước thi đua yêu nước gắn với các nhiệm vụ chuyên được giao, phong trào thi đua khác và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, cơ quan, đơn vị đạt Chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo tiêu chí quy định tại Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021  của Bộ Công an./.

Đăng Diện

Thông tin mới nhất
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 302
  • Trong tuần: 32 018
  • Trong tháng: 119 973
  • Tất cả: 1379508
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang