Ban Dân tộc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại cơ quan

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh; nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị trong tổ chức, thực hiện hiệu quả Phong trào gắn với thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Ban Dân tộc tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại cơ quan”, với nội dung cụ thể:

    Đưa chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Phong trào năm 2023 vào nghị quyết của cấp ủy đảng và các chương trình phát triển văn hóa - xã hội của cơ quan; Lựa chọn các nội dung cụ thể của Phong trào thuộc lĩnh vực quản lý để tập trung chỉ đạo trong xây dựng đời sống văn hóa, nhất là văn hóa công sở, bảo vệ môi trường,…; chú trọng chấn chỉnh kỷ cương, đẩy lùi bệnh hình thức; tăng cường xây dựng các Chương trình phối hợp giữa các cơ quan để phát huy sức mạnh tổng hợp, áp dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền các gương điển hình người tốt, việc tốt, phù hợp với từng loại đối tượng; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; phối hợp tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Phong trào tại các địa phương nhằm nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, nhất là khó khăn về cơ chế chính sách, để từ đó đề xuất, tham mưu cấp trên kịp thời có giải pháp tháo gỡ.

    Vận động công chức, viên chức, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia đăng ký và thực hiện nội dung xây dựng "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa", "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"…do địa phương phát động, trọng tâm là thông tin, tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, nêu gương “Người tốt, việc tốt”, "Gia đình văn hóa", "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trong việc thực hiện Phong trào, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến nhiều đối tượng, tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung phong phú, đa dạng; đồng thời lên án các thói hư tật xấu, biểu hiện tiêu cực, hình thức, chạy theo thành tích trong việc xét và công nhận các danh hiệu văn hóa; Phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa; có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo; kịp thời bổ sung những giải pháp đặc thù trong quá trình thực hiện Phong trào phù hợp với thực tiễn vùng, miền nhất là đối với địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn./.

Mỹ Vân

Thông tin mới nhất
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 380
  • Trong tuần: 32 096
  • Trong tháng: 120 051
  • Tất cả: 1379586
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang