Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội CĐCS, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn , theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” . Trên cơ sở Kế ho ạch của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành CĐCS Ban Dân tộc ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, tập trung vào c ác nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

    Một là, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới. Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy đảng cùng cấp vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn. 

    Hai là, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ qua và bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. 

    Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm thời gian và kinh phí, đảm bảo đúng tiến độ.

    Đại hội sẽ tiến hành thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy đảng cùng cấp và Công đoàn cấp trên vào Nghị quyết Đại hội CĐCS; tham gia ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

    Theo kế hoạch, Đại hội CĐCS Ban Dân tộc dự kiến tổ chức và hoàn thành vào ngày 29/3/2023./.

V. T. Nhung

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT