Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 12/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/08/2022
Ngày hiệu lực 03/09/2022
Trích yếu nội dung Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chương trình MTQG
Người ký duyệt Nguyễn Hoài Anh
Tài liệu đính kèm nq.12.nguyen-tac-tieu-chi-ctmtqg-dtts.signed.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang