Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2018/QĐ-UBND 27/09/2022 Phân khai chi tiết dự án Phát triển giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Tiểu dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
Lượt xem: 195
Tải về 1
12/2022/NQ-HĐND 23/08/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 229
Tải về 0
21/NQ-HĐND 23/08/2022 Về Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 148
Tải về 1
22/NQ-HĐND 23/08/2022 Về Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 215
Tải về 0
871/QĐ-BDT 11/11/2021 Ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 187
Tải về 2
04/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Quy định chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 223
Tải về 3

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang