Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2023/TT-UBDT 21/08/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 0
Tải về 2
743/QĐ-UBDT 10/10/2022 Quyết định phê duyệt Khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ cấp trên triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đế năm 2025
Lượt xem: 282
Tải về 1
495/QĐ-UBDT 28/07/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 206
Tải về 1
02/2022/TT-UBDT 30/06/2022 Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 178
Tải về 0
01/2022/TT-UBDT 26/05/2022 Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I:từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 208
Tải về 0
143/QĐ-UBDT 09/03/2022 VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23/NQ-CP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ KHU VỰC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN
Lượt xem: 163
Tải về 0
92/QĐ-UBDT 25/02/2022 Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2022
Lượt xem: 193
Tải về 1
85/QĐ-UBDT 24/02/2022 Phê duyệt chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ năm 2022-2025
Lượt xem: 198
Tải về 0
71/QĐ-UBDT 15/02/2022 VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN DÂN TỘC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 30/01/2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH
Lượt xem: 203
Tải về 0
64/QĐ-UBDT 28/01/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2022-2030
Lượt xem: 252
Tải về 0
12

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang