UBND huyện Tánh Linh ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm tổ chức thực hiện các dự án, đề án, chính sách dân tộc nhằm đạt các mục tiêu của Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

    Nội dung chiến lược tập trung thực hiện nhiều nội dung, toàn diện, bền vững các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS);  Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của địa phương, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực ở vùng đồng bào DTTS; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường, giảm nghèo một cách bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống giữa vùng đồng bào DTTS với các vùng khác trên địa bàn;  Huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư hỗ trợ của Trung ương, kết hợp lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình dự án đầu tư ở vùng DTTS, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động nội lực của người dân để đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS. 

    Để triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh yêu cầu các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ, Kế hoạch 4457/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện;  Xây dựng các đề án, dự án, chính sách, kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phải phù hợp với thực tiễn hiện nay của địa phương; Lồng ghép các đề án, dự án, chính sách và các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn với các chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc kế hoạch này để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí./.

Đăng Diện

Tin khác
1 2 3 4 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 525
  • Trong tuần: 13 367
  • Tháng hiện tại: 61 464
  • Tổng lượt truy cập: 2024914
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang