UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các DTTS gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh
Ngày 24/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1560/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “ Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2030”.

Múa của dân tộc Chăm. Nguồn: Internet.

    Việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án sẽ góp phần giữ gìn, phổ biến, trao truyền và phát huy những giá trị đặc sắc về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số trong tỉnh; nâng cao nhận thức và lòng tự hào, ý thức tự giác, trách nhiệm của cộng đồng và người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; từng bước bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội các địa phương. Việc triển khai được chia thành 2 giai đoạn:

    Giai đoạn 2022 – 2025: Tổng kiểm kê và lập danh mục loại hình di sản văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số; Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức văn hóa và các chủ thể văn hóa (nghệ nhân, người có uy tín...) trong công tác quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số tại địa phương; Phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (các huyện: Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân. Hướng dẫn các trường phổ thông trong tỉnh triển khai giảng dạy tốt nội dung giáo dục của địa phương theo tài liệu giáo dục địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, đặc biệt là các nội dung liên quan đến văn hóa, nghệ thuật của địa phương. Tuyên truyền, phổ biến, quảng bá, giới thiệu giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Xây dựng các hành trình kết nối di sản dân ca, dân vũ, dân nhạc gắn với phát triển du lịch

    Giai đoạn 2026 – 2030: Rà soát lập hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” là người dân tộc thiểu số; Duy trì hoạt động và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du. Giới thiệu nguồn gốc, giá trị và vai trò của một số loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số trong các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ cho học sinh nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp nói chung và giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số nói riêng đối với thế hệ trẻ; Duy trì các hành trình kết nối các tour, tuyến ở các khu vực có tiềm năng hình thành các chuỗi liên kết với sản phẩm du lịch./.

V. Đ. Diện

Tin khác
1 2 3 4 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 424
  • Trong tuần: 11 656
  • Tháng hiện tại: 59 001
  • Tổng lượt truy cập: 2029243
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang