Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 10/02/2022, Trưởng ban Dân tộc phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025”. Theo đó, tiếp tục t ổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể CC,VC,NLĐ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cấp trên về công tác dân vận, nhất là việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 05/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 3851/KHUBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”…

     Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước theo Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3612/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả…

    Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện có kết quả nội dung “04 không” đã được xác định trong Kế hoạch số 189-KH/TU ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

    Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, đa dạng các phương pháp, hình thức dân vận phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan. Có kế hoạch cụ thể xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" đảm bảo các nội dung nêu trên và phù hợp với tình hình thực tế hàng năm. Phấn đấu mỗi Phòng chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ miền núi xây dựng được ít nhất từ 01 đến 02 mô hình “Dân vận khéo” (tập thể hoặc cá nhân)./.

                                                                                                 Mỹ Vân

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT