Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm soát xung đột lợi ích. 

     Nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích; làm tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đồng thời, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của công chức, viên chức và người lao động trong công tác kiểm soát xung đột lợi ích và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC). Ngày 22/4/2024, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 361/KH-BDT về thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích; theo đó, tập trung một số nội dung chủ yếu sau:

     Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC và kiểm soát xung đột lợi ích.

    Hai là: Thực hiện các giải pháp phòng, ngừa, kiểm soát xung đột lợi ích; nắm chắc 09 trường hợp xung đột lợi ích quy định tại Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; chủ động nghiên cứu nhận diện tất cả những tình huống cụ thể có thể xảy ra tại cơ quan, đơn vị mình để chỉ đạo từng cá nhân tự nhận diện, báo cáo. 

     Ba là: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát xung đột lợi ích; chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu, nguy cơ về xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn tại cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý theo quy định tại Điều 23 Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện khuyến khích đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có ý thức tham gia phát hiện hành vi, dấu hiệu, nguy cơ về xung đột lợi ích./.

V. T. Nhung

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT