Ban Dân tộc tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện “Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện với nội dung hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cơ quan Ban Dân tộc, gắn việc tổ chức thực hiện các nội dung của Phong trào với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” theo Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, tiếp tục tập trung các nhiệm vụ chủ yếu để triển khai, thực hiện có hiệu quả trong năm 2024.

     Một là, triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao đến toàn thể CCVC, NLĐ trong cơ quan, đơn vị, nhất là việc thực hiện Luật dân chủ cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và Quyết định số 886/QĐ-BVHTTDL ngày 19/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

     Hai là, vận động CCVC, NLĐ và đồng bào DTTS tích cực tham gia đăng ký và thực hiện tốt nội dung xây dựng "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa", "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" do địa phương phát động. Tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, nêu gương “Người tốt, việc tốt”, "Gia đình văn hóa", "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa", tạo sức lan tỏa sâu rộng đến nhiều đối tượng, tầng lớp nhân dân.

     Ba là, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào ở vùng đồng bào DTTS&MN. Triển khai Chương trình phối hợp công tác số 1484/CTPHUBDT-BVHTTDL ngày 05/10/2021 giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, chú trọng tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”; Đề án Hỗ trợ bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

     Bốn là, lồng ghép tuyên truyền nội dung phong trào trong thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS&MN, kết hợp phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa, có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo; kịp thời bổ sung những giải pháp đặc thù trong quá trình thực hiện Phong trào phù hợp với thực tiễn đồng bào DTTS &MN./.

Mỹ Vân

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT