Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023
Ngày 16/01/2023, Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) số 32/KH-BDT, với các mục tiêu t iếp tục đẩy mạnh thực hiện toàn diện CCHC thuộc phạm vi, chức năng của Ban phù hợp với chương trình, nhiệm vụ, mục tiêu CCHC của tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa TTHC, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ..

    Gắn trách nhiệm thực hiện CCHC với lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu giao năm 2023 đối với Ban và các phòng chuyên môn, đơn vị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử góp phần đẩy mạnh CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân. Gắn công tác CCHC với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

    Kế hoạch đã tập trung đề ra các chỉ tiêu cụ thể: Cập nhật công khai đầy đủ 100% TTHC thuộc thẩm quyền của Ban trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Trang tin điện tử của Ban; Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định công bố TTHC nội bộ theo đúng kế hoạch; Đảm bảo mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 90%; Đảm bảo hồ sơ hành chính có kết quả giải quyết đúng và sớm hẹn đạt trên 98% (trừ thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo); Có trên 95% văn bản điện tử ở các phòng, đơn vị trực thuộc Ban thực hiện gửi, nhận trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản (trừ văn bản mật) được trình lãnh đạo ban dưới dạng điện tử. Thực hiện ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy trình khép kín; ký số và gửi văn bản điện tử qua các hệ thống thông tin theo đúng Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Hoàn thành các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2023; 100% các phòng, đơn vị trực thuộc Ban đăng ký và tổ chức thực hiện tốt nội dung Bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC của Ban./. 

Mỹ Vân

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 205
  • Trong tuần: 11 437
  • Tháng hiện tại: 58 782
  • Tổng lượt truy cập: 2029024
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang