Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024

     Thực hiện các nhiệm vụ được giao về cải cách hành chính (CCHC) theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ, ngay từ đầu năm, Ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tích cực tham mưu ban hành các văn bản về thực hiện công tác CCHC với nhiều nội dung, giải pháp cụ thể như: Kế hoạch CCHC; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kế hoạch tuyên truyền CCHC; phát động tìm kiếm sáng kiến, giải pháp trong thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số và CCHC; kế hoạch duy trì, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015;… Đồng thời, chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung các kế hoạch trên cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra, xem đó là cơ sở để đánh giá trách nhiệm của công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng cuối năm.

     Các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành được đảm bảo đúng theo quy định. Năm 2024, Ban đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 về công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chính sách dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc. Theo đó, có 02 thủ tục : “Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” và “Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” nay thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

     Việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được triển khai đầy đủ, như: xây dựng kế hoạch đào tạo công chức, viên chức, người lao động năm 2024; Thực hiện việc bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã quy định và thực hiện các quy định về quản lý công chức, viên chức theo phân cấp. Năm 2023, Ban Dân tộc có 05 CCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 CCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt kỷ cương hành chính và các quy định của pháp luật, không có công chức, viên chức, người lao động vi phạm, bị xử lý kỷ luật.

     Bên cạnh đó, cơ quan, đơn vị luôn duy trì việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công, đổi mới toàn diện hoạt động, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, nâng cao mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính

     Việc ứng dụng công nhệ thông tin vào hoạt động được đẩy mạnh, đạt được kết quả cao. Triển khai tiếp nhận Giấy mời họp và cập nhật kết quả thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao trên Phần mềm điều hành chính quyền điện tử (Egov). Công tác thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số và việc sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đến các tổ chức và cá nhân biết để khai thác và sử dụng được cơ quan tuyên truyền rộng rãi./.

D. Huyền

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT