Xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC năm 2022
Ban Dân tộc đã ban hành kế hoạch khắc phục. Nội dung, mục đích của Kế hoạch là tiếp tục tăng cường kiểm soát, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời các khâu còn yếu, hạn chế nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2023; trong đó, tập trung một số giải pháp cụ thể:

    Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện kịp thời, đúng thời gian các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC trong năm 2023, nhất là số hóa kết quả giải quyết TTHC; tự kiểm tra CCHC;… đồng thời, hực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định. 

    Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch về rà soát văn bản quy phạm pháp luật; về theo dõi thi hành pháp luật; thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.

    Tham mưu công bố TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc theo đúng kế hoạch; cập nhật, công bố thủ tục hành chính đầy đủ, kịp tại cơ quan, trên Trang thông tin điện tử của Ban; triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và tại Ban, bảo đảm thực chất, tránh hình thức…

    Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND, ngày 08/4/2022 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc; ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Ban. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận…

    Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch về Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số của cơ quan; thực hiện ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy trình khép kín; ký số và gửi văn bản điện tử qua các hệ thống thông tin theo đúng quy định; cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên “Phần mềm quản lý công việc được giao của tỉnh”; thực hiện duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại các phòng chuyên môn của Ban./. 

Mỹ Vân

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 640
  • Trong tuần: 13 482
  • Tháng hiện tại: 61 579
  • Tổng lượt truy cập: 2025029
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang