Huyện Tuy Phong tăng cường các giải pháp để thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các xã thuần dân tộc thiểu số
Xác định xây dựng nông thôn mới với cách làm phù hợp là rất quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ngay từ đầu năm, bám sát nội dung chỉ đạo của Tỉnh, của Ban chỉ đạo; huyện Tuy Phong đã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thiết thực để chỉ đạo các ngành, các xã tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2021, đặc biệt là 02 xã thuần vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Phú Lạc và Phan Dũng) trên địa bàn huyện.

    Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2021, xã Phú Lạc mới đạt 15/19 tiêu chí; xã Phan Dũng đạt được 12/19 tiêu chí. Theo đó, UBND huyện đề nghị xã Phú Lạc cần xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết, phấn đấu cuối năm 2021 đạt ít nhất 16/19 tiêu chí; đồng thời, xác định các danh mục, công trình cần đầu tư để đạt chuẩn các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến 2022 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng xã Phan Dũng đạt 13/19 tiêu chí (tăng 01 tiêu chí: Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa). Trên cơ sở chương trình, kế hoạch năm 2021 của địa phương. Để đầy nhanh và triển khai có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2021, UBND huyện yêu cầu 02 xã Phú Lạc và Phan Dũng tiếp tục duy trì bộ máy quản lý điều hành đã kiện toàn; thực hiện tốt các quy chế, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; đồng thời, quan tâm thực hiện các giải pháp:

    Một là, tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức; nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới.

    Hai là, rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí, tiểu tiêu chí so với Bộ tiêu chí theo quy định. Trong đó, xác định rõ các nội dung, phần việc, danh mục công trình để đạt chuẩn các tiêu chí theo quy định.

    Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển một số mô hình sản xuất nông nghiệp, liên kết chặt chẽ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đối với một số cây trồng chủ lực, đặc trưng của xã theo hướng bền vững (Thanh long, Táo, Hành tím, Nho, Lúa).  Củng cố và nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các hợp tác xã nông nghiệp Lạc Trị, xã Phú Lạc. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp.

    Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tuân thủ các cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới ở địa bàn; nhất là việc thực thi dân chủ, giám sát cộng đồng, trao quyền cho người dân.

    Năm là, tăng cường các hoạt động văn hóa - xã hội, xây dựng đầy đủ các quy chế, quy ước, hương ước phù hợp, có giải pháp tăng cường thiết chế văn hóa. Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, xã, gia đình văn hóa.

    Sáu là, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, lồng ghép các chương trình, dự án; quan tâm xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, đẩy mạnh công tác giảm nghèo và giải quyết các vấn đề môi trường nông thôn./.

                                                                              V. Đ. Diện

Tin khác
1 2 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 469
  • Trong tuần: 13 311
  • Tháng hiện tại: 61 408
  • Tổng lượt truy cập: 2024858
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang